Trang Tử (Ngô Quân)

no image Trang Tử 1. Sơ Yếu Cuộc Đời Trang Tử tên Chu, người nước Tống gần như cùng thời với Mạnh Tử, nhưng vì là một "ẩn giả"...

Mạnh Tử (Ngô Quân)

no image Mạnh Tử (372 – 289 trước Công Nguyên) 1. Sơ Yếu Cuộc Đời  Mạnh Tử họ Mạnh tên Kha, tự Tử Dư, sanh vào năm thứ tư Chu liệt Vương...

Lão Tử (Ngô Quân)

no image Lão Tử 1. Sơ Yếu Cuộc Đời Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tự Bá Dương, người Khổ huyện, nước Sở, sinh vào đầu năm Chu Linh Vương, khoảng...

Khổng Tử (Ngô Quân)

no image Khổng Tử (551 – 479 trước Công Nguyên) 1. Sơ Yếu Cuộc Đời  Khổng Tử họ Khổng tên Khâu, tự Trọng Ni nguyên quán ở Làng Xương Bìn...

Ba mươi triết gia Tây phương (1)

no image 1. Socrates (469 tr.C.N. – 399 tr.C.N.)  Triết gia Hi Lạp. Người thành Athens.  Socrates được xem là người khai mở thời kỳ thứ ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất