Triết thuyết Nyàya

no image I. TỔNG QUÁT Trên quan điểm siêu hình, Nyàya là một học phái (darsùana) với đầy đủ những luận thuyết về bản thể và thực tại. Nhưn...

Triết thuyết Vedànta

no image I. VEDÀNTA VÀ UPANISHAD (Khởi điểm của Nhất nguyên Tuyệt đối luận) Vedànta, khởi thủy là một danh hiệu được chỉ cho các tập Upa...

Triết thuyết Vaisùesïika

no image I. Ý NGHĨA Trong tất cả các hệ phái Ấn Độ, các nhà Phật học Ấn thường chọn hai tư tưởng đối lập trực tiếp là Sàmïkhya và Va...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất