Hệ tư tưởng của sự phát triển

Hệ tư tưởng của sự phát triển Lời BBT: ở Việt Nam, các chính sách hỗ trợ phát triển của Ngân hàng thế giới (WB), của Quỹ tiềntệ ...

Quyền lực ...hậu hiện đại

Quyền lực ...hậu hiện đại Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra c...

Phẩm giá con người trong triết học Kant

Phẩm giá con người trong triết học Kant " Phẩm giá con người bất khả xâm phạm” [1]   Điều này có nghĩa là hễ là người, bất cứ a...

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers Tồn tại người là vấn đề trung tâm trong triết học hiện sinh của K.Jaspers. Với quan niệm hiện sinh ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất