Phẩm giá con người trong triết học Kant

Phẩm giá con người trong triết học Kant " Phẩm giá con người bất khả xâm phạm” [1]   Điều này có nghĩa là hễ là người, bất cứ ai, bất cứ ở đâu, dưới bất cứ ý thức hệ n...

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers Tồn tại người là vấn đề trung tâm trong triết học hiện sinh của K.Jaspers. Với quan niệm hiện sinh về tồn tại người, ông đã cố gắng làm sán...

Con Người Nhân Cách và Nghĩa Vụ

no image Do đề nghị từ phía các học gỉa Việt, tiểu luận này viết lại từ bài tham luận ”Human Person and Social Responsibility” phát biểu tại Hội ngh...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất