Hệ tư tưởng của sự phát triển

Hệ tư tưởng của sự phát triển Lời BBT: ở Việt Nam, các chính sách hỗ trợ phát triển của Ngân hàng thế giới (WB), của Quỹ tiềntệ quốc tế (IMF) và của Liên Hợp Quốc (UN)…...

Quyền lực ...hậu hiện đại

Quyền lực ...hậu hiện đại Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra chỉ mới hình thành từ thời cận đại mà thô...

Phẩm giá con người trong triết học Kant

Phẩm giá con người trong triết học Kant " Phẩm giá con người bất khả xâm phạm” [1]   Điều này có nghĩa là hễ là người, bất cứ ai, bất cứ ở đâu, dưới bất cứ ý thức hệ n...

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers

Vấn đề tồn tại người trong triết học hiện sinh của K.Jaspers Tồn tại người là vấn đề trung tâm trong triết học hiện sinh của K.Jaspers. Với quan niệm hiện sinh về tồn tại người, ông đã cố gắng làm sán...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất