Triết lý đạo đức của Josia Royce

no image Josia Royce (1855-1916), triết gia Hoa Kỳ, định nghĩa đạo lý trung thành (Philosophy of loyalty) của mình là "sự tận hiến, về mặt ý ...

Triết lý siêu nhân của Friendrich Nietzche

no image Friendrich Nietzche (1844-1900) tin rằng đạo đức phổ biến đương thời là thể nghịch đảo của đạo đức chân thực, rằng những gì thực sự là đạ...

Triết lý yếm thế của Arthur Schopenhauer

no image Triết gia Đức Arthur Schopenhaue (1788-1860) tin rằng Cái Xấu có ưu thế hơn, rằng thế giới, về cơ bản, gắn liền với Cái Xấu. Hạnh phúc ch...

Tư tưởng đạo đức của Immanuel Kant

no image Immanuel Kant (1724-1804) xây dựng một học thuyết đạo đức dựa trên nền tảng "thiện chí", ý chí nguyện tôn trọng các nguyên tắc ...

Chủ nghĩa vị lợi của John Stuart Mill

no image Mục đích ban đầu của John Stuart Mill là bảo vệ và gạn lọc thuyết vị lợi của Jeremy Bentham, nhưng cuối cùng ông nhận thức ra rằng quan đ...

Chủ nghĩa vị lợi của Jeremy Bentham

no image Triết lý vị lợi hiện đại được hình thành nhờ công của các nhà tư tưởng người Anh, đặc biệt là Jeremy Bentham (1784-1832) và John Stuart M...

Chủ nghĩa khắc kỷ của Epictetus

no image Epictetus (50-120 sau CN) là triết gia vĩ đại thuộc trường phái Khắc Kỷ (Stoicism). Triết lý này để cao sự tri túc (contentment - có ...

Chủ nghĩa khoái lạc của Epicurus

no image Chủ nghĩa Khoái lạc (Hedonism) là hệ thống triết lý đề cao việc mưu cầu lạc thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc số...

Tư tưởng đạo đức - nhân sinh của Aristole

no image Aristotle (384-322 trước CN) đã phát triển một hệ thống tư tưởng đạo đức học có thể được gọi là "Thuyệt tự phát triển nhận thức"...

Tư tưởng đạo đức - nhân sinh của Socrates

no image Socrates(470-399 trước CN) là một trong những tư tưởng gia Hy Lạp cổ đại đầu tiên kêu gọi giới học giả và các nhà lãnh đạo quốc gia đương...

Đạo Đức Học

no image LTS: Trong tất cả những tranh cãi của người đời về nhiều vấn đề từ bé đến lớn, bé như liên hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, vừa vừa nh...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất